بهترین فیزیوتراپی در اصفهان 6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید؟

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر شاخص - بهترین فیزیوتراپی در اصفهان - دکتر قولنج

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر شاخص


بهترین فیزیوتراپی در اصفهان شما با شش نوع فیزیوتراپی اشنا میشوید مانند: پا – گردن – دست – کمر – زانو – شانه. فیزیوتراپی پا فیزیوتراپی است که بر توانبخشی و درمان آسیب‌ها یا شرایطی که روی پا و مچ پا تأثیر می‌گذارد. توانبخشی و درمان صدمات یا شرایطی که گردن اطراف آن را تحت تاثیر قرار می دهد. بهترین فیزیوتراپی در اصفهان است که بر توانبخشی و درمان صدمات تاثیر گذار است. بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان فیزیوتراپی دست نوعی فیزیوتراپی است که بر توانبخشی و درمان صدمات یا شرایطی. که دست، مچ دست و ساعد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، تمرکز دارد. فیزیوتراپی کمر بر توانبخشی و درمان صدمات یا شرایطی که کمر و ستون فقرات را تحت تاثیر قرار می دهند. بهترین فیزیوتراپی در اصفهان چکیدی کوچک از چند فیزیوتراپی میباشد.

فهرست عناوین

فیزیوتراپی پا نوعی فیزیوتراپی است که بر توانبخشی و درمان آسیب‌ها می باشد

فیزیوتراپی گردن نوعی فیزیوتراپی است با اواع روش درمان

فیزیوتراپی دست بشتر برای کار مندان و کار گران می باشد

فیزیوتراپی کمر بیشترا برای کمر درد کارگران و سالمندان می‌باشد

فیزیوتراپی زانو نوعی فیزیوتراپی است که بیشتر برای فوتبالیست ها می‌باشد

فیزیوتراپی شانه نوعی فیزیوتراپی است که بیشتر برای ساالمندان ورزشکاران گارگران می‌باشد

نتیجه گیری انواع فیزیوتراپی و مواردی درباره درمان ها

فهرست تصاویر

فیزیوتراپی 1تصویر فیزیوتراپی پا

فیزیوتراپی 2تصویر فیزیوتراپی گردن

فیزیوتراپی 3تصویر فیزیوتراپی دست

عنوانبهترین فیزیوتراپی در اصفهان
نویسندهعرفان نصیری
دپارتماناوج شید
تعداد کلمات2000
مدت زمان21 دقیقه

فیزیوتراپی پا نوعی فیزیوتراپی است که بر توانبخشی و درمان آسیب‌ها می باشد

فیزیو تراپی زانو 0 تا 100 میتوانید این مطلب را در مقاله قبلی مطالع کنید

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان فیزیوتراپی پا نوعی فیزیوتراپی است.

که بر توانبخشی و درمان آسیب‌ها یا شرایطی که روی پا و مچ پا تأثیر می‌گذارد تمرکز دارد.

این شامل تمرینات، کشش ها و سایر تکنیک ها برای بهبود تحرک، قدرت و عملکرد پا و ساق پا است.

فیزیوتراپی پا می تواند برای طیف وسیعی از شرایط،.

از جمله التهاب کف پا، تاندونیت آشیل، بهترین فیزیوتراپی در اصفهان پیچ خوردگی مچ پا و موارد دیگر مفید باشد.

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر اول - بهترین فیزیوتراپی در اصفهان - دکتر قولنج

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر اول

فیزیوتراپی 1تصویر فیزیوتراپی پا

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان انواع مختلفی از فیزیوتراپی پا وجود دارد که می تواند برای درمان شرایط مختلف استفاده شود.

برخی از انواع رایج فیزیوتراپی پا عبارتند از:

 • درمان دستی پا: drgholenj این شامل تکنیک های عملی. مانند: ماساژ پا و تحرک مفصل پا برای بهبود دامنه حرکت پا کاهش درد و التهاب و بهبود بهبود است.
 • بهترین فیزیوتراپی در اصفهان ورزش درمانی پا: این شامل تمرینات و کشش های خاص برای بهبود قدرت پا ، انعطاف پذیری و تعادل در پا و مچ پا است.
 • تجزیه و تحلیل راه رفتن و آموزش: این شامل تجزیه و تحلیل نحوه راه رفتن یا دویدن و ایجاد تنظیماتی در راه رفتن برای کاهش درد و بهبود عملکرد است.
 • بهترین فیزیوتراپی در اصفهان ارتز پا: این شامل استفاده از درج کفش یا بریس های سفارشی برای حمایت از پا و بهبود تراز است.
 • الکتروتراپی: این شامل استفاده از تحریک الکتریکی برای کاهش درد و التهاب، بهبود گردش خون و بهبودی است.

فیزیوتراپی گردن نوعی فیزیوتراپی است با اواع روش درمان

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان فیزیوتراپی گردن نوعی فیزیوتراپی است.

بر توانبخشی درمان صدمات یا شرایطی که گردن و نواحی اطراف آن را تحت تاثیر قرار می دهد تمرکز دارد.

این شامل ورزش‌ها، کشش‌ها و سایر تکنیک‌ها برای بهبود تحرک، قدرت و عملکرد گردن و قسمت بالایی پشت است.

گردن می تواند برای طیف وسیعی از شرایط، بهترین فیزیوتراپی در اصفهان گردن درد، آسیب شلاقی، فتق دیسک گردن مفید.

هدف فیزیوتراپی گردن کاهش درد، بهبود دامنه حرکتی و بازگرداندن عملکرد به گردن و نواحی اطراف آن است.

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر دوم - بهترین فیزیوتراپی در اصفهان - دکتر قولنج

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر دوم

فیزیوتراپی 2تصویر فیزیوتراپی گردن

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان انواع مختلفی از فیزیوتراپی گردن وجود دارد که می تواند برای درمان شرایط مختلف استفاده شود.

برخی از انواع رایج فیزیوتراپی گردن عبارتند از:

 • درمان دستی گردن: این شامل تکنیک های عملی. مانند ماساژ گردن و تحرک مفصل گردن ، برای بهبود دامنه حرکت. کاهش درد و بهترین فیزیوتراپی در اصفهان التهاب، و بهبود بهبود است.
 • ورزش درمانی گردن: دکتر قولنج این شامل تمرینات و کشش های خاص برای بهبود قدرت. انعطاف پذیری و دامنه حرکت در گردن و قسمت فوقانی کمر است.
 • تصحیح وضعیت بدن: این شامل اصلاح عادات وضعیت نامناسب است. که ممکن است به گردن درد کمک کند، مانند : بهترین فیزیوتراپی در اصفهان خم شدن روی رایانه.
 • گرما و سرما درمانی گردن: این شامل استفاده. از بسته های گرم یا سرد برای کاهش درد و التهاب در گردن است.
 • الکتروتراپی: این شامل استفاده از تحریک الکتریکی برای کاهش درد و التهاب، بهبود گردش خون و بهبودی است.

فیزیوتراپی دست بشتر برای کار مندان و کار گران می باشد

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان فیزیوتراپی دست نوعی فیزیوتراپی است.

بر توانبخشی و درمان صدمات یا شرایطی که دست، مچ دست و ساعد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، تمرکز دارد.

این شامل تمرینات، کشش ها و تکنیک های دیگر برای بهبود تحرک، قدرت و عملکرد دست و بازو است.

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان دست می تواند. برای طیف وسیعی از شرایط، از جمله سندرم تونل کارپال، آرنج تنیس بازان، آرتریت و موارد دیگر مفید باشد.

هدف فیزیوتراپی دست کاهش درد، بهبود دامنه حرکتی و بازگرداندن عملکرد دست و بازو است.

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر سوم - بهترین فیزیوتراپی در اصفهان - دکتر قولنج

6 نوع فیزیوتراپی در این مقاله اشنا میشوید تصویر سوم

فیزیوتراپی 3تصویر فیزیوتراپی دست

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان انواع مختلفی از فیزیوتراپی دست وجود دارد که می تواند برای درمان شرایط مختلف استفاده شود.

برخی از انواع رایج فیزیوتراپی دست عبارتند از:

 • تمرینات دامنه حرکتی: این شامل تمرینات و کشش برای بهبود دامنه حرکت در دست و مچ است.
 • تمرینات تقویتی: این شامل تمریناتی برای بهبود قدرت در دست و ساعد بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان است. مانند فشردن توپ استرس یا استفاده از وزنه های دست.
 • درمان دستی: این شامل تکنیک های عملی. مانند ماساژ و تحرک مفصل، برای بهبود دامنه حرکتی، کاهش درد و التهاب، و بهبودی است.
 • بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان آتل زدن: این شامل استفاده. از آتل های سفارشی برای حمایت از دست و مچ و بهبود هم ترازی است.
 • گرما و سرما درمانی: این شامل استفاده. از بسته های گرما یا سرد بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان برای کاهش درد و التهاب در دست و مچ است.
 • الکتروتراپی: این شامل استفاده از تحریک الکتریکی برای کاهش درد و التهاب، بهبود گردش خون و بهبودی است.

فیزیوتراپی کمر بیشترا برای کمر درد کارگران و سالمندان می‌باشد

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان فیزیوتراپی کمر نوعی فیزیوتراپی است.

بر توانبخشی و درمان صدمات یا شرایطی که کمر و ستون فقرات را تحت تاثیر قرار می دهند تمرکز دارد.

این شامل تمرینات، کشش ها و سایر تکنیک ها برای بهبود تحرک، قدرت و عملکرد عضلات پشت و هسته است.

فیزیوتراپی کمر میتواند برای طیف وسیعی از بیماری ها از جمله بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان کمردرد، فتق دیسک، سیاتیک و موارد دیگر مفید باشد.

هدف فیزیوتراپی کمر کاهش درد، بهبود دامنه حرکتی و بازگرداندن عملکرد به پشت و ستون فقرات است.

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان انواع مختلفی از فیزیوتراپی پشت وجود دارد که می تواند برای درمان شرایط مختلف استفاده شود.

برخی از انواع رایج فیزیوتراپی کمر عبارتند از:

 • درمان دستی کمر: این شامل تکنیک های عملی. مانند ماساژ کمر و تحرک مفصل کمر ، برای بهبود دامنه حرکت، کاهش درد و التهاب، و بهبود بهبود است.
 • بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان ورزش درمانی کمر: این شامل تمرینات و کشش های خاص. برای بهبود قدرت، انعطاف پذیری و دامنه حرکت در عضلات پشت و هسته است.
 • تصحیح وضعیت بدنی: drgholenj این شامل اصلاح عادات وضعیت نامناسب است. که ممکن است در ایجاد کمردرد نقش داشته باشد، مانند خمیدن یا قوز کردن روی رایانه.
 • درمان رفع فشار ستون فقرات: این شامل استفاده. از بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان کشش یا تکنیک های دیگر برای کاهش فشار روی ستون فقرات و کاهش درد است.
 • گرما و سرما درمانی کمر: این شامل استفاده از بسته های گرم یا سرد برای کاهش درد و التهاب در پشت است.
 • الکتروتراپی: این شامل استفاده از تحریک الکتریکی برای کاهش درد و التهاب، بهبود گردش خون و بهبودی است.

فیزیوتراپی زانو نوعی فیزیوتراپی است که بیشتر برای فوتبالیست ها می‌باشد

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان فیزیوتراپی زانو نوعی فیزیوتراپی است.

که بر توانبخشی و درمان صدمات یا شرایطی که مفصل زانو را تحت تاثیر قرار می دهد تمرکز دارد.

این شامل تمرینات، کشش ها و تکنیک های دیگر برای بهبود تحرک، قدرت و عملکرد زانو است. فیزیوتراپی زانو می تواند برای طیف وسیعی از شرایط، درد زانو، آسیب های رباط، آرتریت و موارد دیگر مفید باشد.

هدف از فیزیوتراپی زانو کاهش درد، بهبود دامنه حرکتی و بازگرداندن عملکرد مفصل زانو است.

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان انواع مختلفی از فیزیوتراپی زانو وجود دارد که می تواند برای درمان شرایط مختلف استفاده شود.

برخی از انواع رایج فیزیوتراپی زانو عبارتند از:

 • تمرینات دامنه حرکتی دکتر قولنج: این شامل تمرینات و کشش برای بهبود دامنه حرکت در مفصل زانو است.
 • تمرینات تقویتی: این شامل تمریناتی برای بهبود قدرت در بهترین فیزیوتراپی در اصفهان ماهیچه هایی است. که از مفصل زانو حمایت می کنند، مانند عضلات چهارسر ران و همسترینگ.
 • درمان دستی: این شامل تکنیک های عملی. مانند ماساژ و تحرک مفصل، برای بهبود دامنه حرکتی، کاهش درد و التهاب، و بهبودی است.
 • تمرین تعادل و ثبات: این شامل تمریناتی برای. بهبود تعادل و ثبات در بهترین فیزیوتراپی در اصفهان مفصل زانو است. که می تواند به جلوگیری از آسیب های بعدی کمک کند.
 • تجزیه و تحلیل راه رفتن و آموزش: این شامل تجزیه و تحلیل نحوه راه رفتن یا دویدن و ایجاد. تنظیماتی در راه رفتن برای کاهش درد و بهبود عملکرد است.
 • گرما و سرما درمانی: این شامل استفاده. از بسته های بهترین فیزیوتراپی در اصفهان گرما یا سرد برای کاهش درد و التهاب در مفصل زانو است.
 • الکتروتراپی: این شامل استفاده از تحریک الکتریکی برای کاهش درد و التهاب، بهبود گردش خون و بهبود بهبود است.

فیزیوتراپی شانه نوعی فیزیوتراپی است که بیشتر برای ساالمندان ورزشکاران گارگران می‌باشد

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان فیزیوتراپی شانه نوعی فیزیوتراپی است.

که بر توانبخشی و درمان آسیب‌ها یا شرایطی که بر مفصل شانه تأثیر می‌گذارد تمرکز دارد.

این شامل تمرینات، کشش ها و تکنیک های دیگر برای بهبود تحرک، قدرت و عملکرد شانه است. فیزیوتراپی شانه می تواند برای آسیب های بهترین فیزیوتراپی در اصفهان روتاتور کاف، شانه یخ زده، گیرافتادگی شانه دیگر باشد.

هدف از فیزیوتراپی شانه کاهش درد، بهبود دامنه حرکتی و بازگرداندن عملکرد مفصل شانه است.

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان انواع مختلفی از فیزیوتراپی شانه وجود دارد که می تواند برای درمان شرایط مختلف استفاده شود.

برخی از انواع رایج فیزیوتراپی شانه عبارتند از:

 • تمرینات دامنه حرکتی: این شامل تمرینات و کشش برای بهبود دامنه حرکت در مفصل شانه است.
 • تمرینات تقویتی: این شامل تمریناتی برای بهبود قدرت در ماهیچه هایی است. که از مفصل شانه حمایت می کنند، مانند عضلات روتاتور کاف و دلتوئید.
 • بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان درمان دستی: این شامل تکنیک های عملی مانند. ماساژ و تحرک مفصل، برای بهبود دامنه حرکتی، کاهش درد و التهاب، و بهبودی است.
 • تصحیح وضعیت بدنی: این شامل اصلاح عادات وضعیت نامناسب است. که ممکن است به درد شانه کمک کند، مانند خم شدن یا خم شدن روی رایانه.
 • گرما و سرما درمانی:شامل استفاده از بسته های. گرم یا سرد برای کاهش درد و بهترین فیزیوتراپی در اصفهان التهاب در شانه است.
 • الکتروتراپی: این شامل استفاده از تحریک الکتریکی برای کاهش درد و التهاب، بهبود گردش خون و بهبودی است.
 • اولتراسوند درمانی: این شامل استفاده. از بهترین فیزیوتراپی در اصفهان امواج صوتی برای ارتقاء التیام و کاهش درد در مفصل شانه است.
 • نوار چسب و بریس: این شامل استفاده. بهترین فیزیوتراپی در اصفهان نوار یا بریس برای حمایت از مفصل شانه و بهبود تراز است.

نتیجه گیری انواع فیزیوتراپی و مواردی درباره درمان ها

بهترین مرکز فیزیوتراپی اصفهان شما در این مقاله با شش نو فیزیو تراپی اشنا شدید.

مانند: پا – گردن – دست – کمر – زانو – شانه. در این چند فیزیوتراپی روش های درمانی مشابه میباشند البته با تشخیص فیزیوتراپیست.

و فهمیدین که بهترین فیزیوتراپی در اصفهان ورزش کاران و کارگران و سالمندان بیشترین افرادی هستند که نیاز به فیزیوتراپی دارند.

درمان ها مانند

 • تمرینات دامنه حرکتی: این شامل تمرینات و کشش برای بهبود دامنه حرکت در مفصل شانه است.
 • گرما و سرما درمانی: این شامل استفاده. از بسته های گرما یا سرد برای کاهش درد و التهاب در مفصل زانو است.
 • ارتز پا: drgholenj این شامل استفاده. از درج کفش یا بریس های سفارشی برای حمایت از پا و بهبود تراز است.

نکته : دکتر قولنج برای دزمان این موارد کامل نیستند شما باید به فیزیو تراپی مراجه فرمایید.

سوالات متداول

 1. چند نوع فیزیوتراپی داریم نام انها چیشت؟

شش نوع : پا – گردن – دست – کمر – زانو – شانه

 1. فیزیو تراپی فیزیوتراپی زانو روش های درمان؟

فیزیوتراپی شانه نوعی فیزیوتراپی است که بر توانبخشی و درمان آسیب‌ها یا شرایطی که بر مفصل شانه تأثیر می‌گذارد تمرکز دارد. این شامل تمرینات، کشش ها و تکنیک های دیگر برای بهبود تحرک، قدرت و عملکرد شانه است.

روش هایه درمان

تمرینات دامنه حرکتی – تمرینات تقویتی – درمان دستی – تمرین تعادل و ثبات – تجزیه و تحلیل راه رفتن و آموزش – الکتروتراپی.

 1. روش های درمان فیزیوتراپی پا؟

ماساژ – تحرک مفصل پا – ارتز پا

اخبار فیزیوتراپی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *