چه زمانی که باید عمل جراحی در موارد فیزیوتراپی رخ دهد