در زمان وقوع ACL باید برای درمان اقدامات زیر را انجام داد؟